Lab Members

Dr. Anup Som

Principal Investigatorsom.anup@gmail.com
Google ScholarResearchGate
Ph.D. ScholarAwards/Fellowship: UGC-CRET
       Ph.D. Scholar       Awards/Fellowship: CSIR-UGC NET,  DBT-JRF, GATE 
       Ph.D. Scholar      Awards/Fellowship: CSIR-UGC JRF,  GATE, UGC-CRET

M.Sc. Dissertation:

2022-24:  Saima Bano

Lab Alumni

Doctoral Students

Arindam Ghosh

JRF (DBT funded project)Currently:Ph.D. studentUniversity of Eastern Finlandarindam.ghosh@uef.fi

Dr. Priyanka Kumari

Ph.D. Scholar (Awadred)priyanka.iids@gmail.com

Dr. Rinki Singh

Ph.D. Scholar (Awarded)au.rinki.bio@gmail.com

Amresh Kumar Sharma

Ph.D. Scholar (Thesis Submitted)amresharma1@gmail.com

M.Sc. Dissertation Students

2021-23:  Afreen Bano, Piyush Kumar, Piyush Mishra

2020-22:  Sana Begum

2019-21:  Abhishek Yadav, Akash Chaurasia, Ashish Mishra, Ekta Pandey, Manas Pandey, Ranjana Verma

2018-20: Sagar Gupta, Shivani Singh, Veerbhan Kesarwani

2017-19: Anupriya, Arpit Singh, Parul Srivastava, Pooja Singh

2016-18: Deepak Tiwari, Naveen Shukla, Nitika Yadav, Priyanka Shukla

2015-17: Adarsh Kumar Shukla, Akaansha Bind, Divya Mishra, Kumari Arohi, Nidhi Singh

2014-16: Amresh K Sharma, Amrita Tripathi, Aparna Tiwari, Karishma Azmani, Parvez Ahmad, Rahul Prajapati, Shraddha Vishwakarma

2013-15: Anamika